Ungdataundersøkelsen 2024

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført i uke 10–12. Her er informasjon til elever og foresatte.

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Innlandet blant elever på videregående skole. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Undersøkelsen gjennomføres i løpet av perioden 4.–22. mars. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført for å:

 • gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag
 • gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre
 • skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid

Hva spør vi om i Ungdata?

 • venner, fritid og mediebruk
 • familie, skole og nærmiljøet
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing, vold og trakassering
 • regelbrudd og rusmiddelbruk
 • kjønn, klassetrinn og familiebakgrunn (for eksempel landbakgrunn/etnisitet, bosituasjon og foresattes utdanningsnivå)

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

Les mer om Ungdataundersøkelsen

Hvordan gjennomføres Ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, med en voksen til stede.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.

Det er frivillig å delta

 • Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
 • Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte til elever under 18 år kan reservere sin ungdom fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter. Foresatte kan få tilsendt spørreskjemaet ved å kontakte KoRus.

Personvern

 • Alle svar vil bli behandlet fortrolig og ingen enkeltpersoner vil bli gjenkjent når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert sted fram til utgangen av 2028, der bare et begrenset antall personer har tilgang. Fra 2029 blir data anonymisert og arkivert for videre bruk i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Deltakerne har rett til å be om å få se hvilke personopplysninger som er registrert om dem og kan også be om retting og sletting. Sjansen er liten for at rettighetene kan oppfylles, siden det ikke samles inn navn eller andre direkte personopplysninger. Deltakerne har rett til å protestere og klage til Datatilsynet.
 • Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er at Ungdata ivaretar viktige samfunnsinteresser og at formålet er forskning.
 • Personverntjenesten Sikt (personverntjenester@sikt.no) har vurdert at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven.

Les mer om personvern og forskningsetikk på nettsidene til Ungdata

Beredskap

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det. 

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen blir gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Øst, på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune.

Kontaktpersoner

Ungdatakoordinator:

Arild Lishagen Myhre, rådgiver

Kontaktperson ved KoRus:

Jørn Danielsberg spesialrådgiver, KoRus Øst

Klikk for stort bilde